Política de privacitat
  1. Ús i tractament de dades de caràcter personal
 
LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS l'informa que les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar-se, a través del website, així mateix els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats als fitxers titularitat de LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS, del qual dades consten a l'encapçalament.
 
Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, proporcionar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i en el seu cas, pel compliment i execució dels contractes que es poguessin formalitzar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS, a través de qualsevol medi, inclòs l'electrònic. Els destinataris de la informació arreplegada seran, principalment, els treballadors de LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS.
 
Excepte els camps en què expressament es determini el contrari mitjançant un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que l'absència de resposta a les preguntes impliqui una minva de qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La falta de complimentació dels camps determinats com obligatoris o el subministre de dades incorrectes impossibilitarà que LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS pugui proporcionar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti.
 
El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, adreçant-se a la adreça de LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS o a través del correu electrònic clinicadentalmoradent@gmail.com
 
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les correctament actualitzades.
 
  1. Exercici dels drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició
 
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades incorporades als fitxers de LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS.
 
Tenint en compte el caràcter confidencial de la informació, Vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, haurà de sol·licitar-ho mitjançant qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció i enviar còpia del seu DNI o document equivalent.
 
L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS a la direcció indicada al començament o a la direcció de correu electrònic clinicadentalmoradent@gmail.com
 
  1. Mesures de seguretat
 
LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS l'informa que té implementades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos els quals estan exposades, provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.
 
L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i totalment fiables i que LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que podrien produir alteracions als sistemes informàtics (software i hardware) de l'usuari.
 
4. Menors d'edat
 
En el cas que algun dels serveis i productes anessin dirigits a menors de 14 anys, LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per la recollida de les dades personals del menor.
 
LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS aquest fet s'hagin facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.
 
5. Modificació de la política de privacitat
 
LUIS EDUARDO GÓMEZ IGLESIAS es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, segons el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva aplicació. L'ús de la Web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.
 
6. Legislació aplicable
 
Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord a les lleis d'Espanya.